jak dobrze wybrać suszarkę

Suszarka do włosów to urzą­dze­nie słu­żące do pie­lę­gna­cji wło­sów. Pozwala nie tylko na szyb­kie wysu­sze­nie, ale umoż­li­wia także pro­fe­sjo­nalną sty­li­za­cję fry­zury. Trzeba uwa­żać przy ich obsłu­dze, żeby za bli­sko wło­sów nie pro­wa­dzić dyszy z gorą­cym powie­trzem. Możemy wtedy bar­dzo łatwo uszko­dzić struk­turę włosa. Z tego względu należy wybrać odpo­wied­nią do swo­ich wło­sów suszarkę. Przed­sta­wimy czym się kie­ro­wać przy wybo­rze odpo­wied­niej suszarki do wło­sów.

Podział susza­rek ze względu na miej­sce użyt­ko­wa­nia

Naj­czę­ściej suszarki dzie­limy na trzy grupy.

  1. Domowe – prze­zna­czone do codzien­nej pie­lę­gna­cji wło­sów w warun­kach domo­wych. Mamy tu duży wybór róż­nych modeli. Ich cena pro­por­cjo­nal­nie rośnie wraz z dodat­ko­wymi funk­cjami.
  2. Pro­fe­sjo­nalne- prze­zna­czone do użyt­ko­wa­nia w salo­nach fry­zjer­skich. Dzięki moc­niej­szemu sil­ni­kowi mają więk­szą wytrzy­ma­łość i dłuż­szy czas pracy. Ich roz­miar jest zazwy­czaj tro­chę więk­szy, ale na­dal są lek­kie. Mają także dłuż­szy prze­wód zasi­la­jący dla wygody obsługi oraz dołą­czone koń­cówki do mode­lo­wa­nia wło­sów.
  3. Tury­styczne -prze­zna­czone do użytku w cza­sie podróży. Mają nie­wiel­kie roz­miary, które ide­al­nie pasują do ple­caka, torby czy walizki. Oczy­wi­ście roz­miar prze­kłada się na mniej­szą moc, czyli czeka nas dłuż­sze susze­nie. Dużym uła­twie­niem jest skła­dana rączka.

Para­me­try cha­rak­te­ry­zu­jące dobrą suszarkę

Moc suszarki

Prze­kłada się na czas susze­nia i sty­li­za­cji fry­zury. Naj­lep­sze suszarki dys­po­nują mocą powy­żej 2000 W. Pro­fe­sjo­nalne suszarki fryzjerskie powinny mieć dużą moc, szcze­gól­nie przy susze­niu dłu­gich i gęstych wło­sów. W salo­nie zależy nam na dokład­nej i szyb­kiej pracy.

Pręd­kość i regu­la­cja tem­pe­ra­tury nadmu­chu

To bar­dzo przy­datne funk­cje. Suwaki są naj­czę­ściej wyko­nane w skali od 2 do 6 stopni, zależy to od rodzaju i modelu suszarki. Im wię­cej stopni tym dokład­niej­sza regu­la­cja, pozwa­la­jąca suszyć włosy let­nim nawie­wem przy naj­wyż­szym usta­wie­niu mocy.

Funk­cja zim­nego nawiewu

Naj­czę­ściej uży­wana pod­czas koń­cze­nia sty­li­za­cji, w celu zamknię­cia łusek wło­sów i nada­nia im bla­sku.

Wyj­mo­wany filtr powie­trza

Chroni przed zanie­czysz­cze­niami, czyli prze­dłuża czas pracy suszarki i chroni ją przed prze­grza­niem.

Funk­cja joni­za­cji

Neu­tra­li­zuje naelek­try­zo­wa­nie i opa­da­nie wło­sów. Nadaje im gładki i lśniący wygląd.

Pow­łoka cera­miczna

Pozwala odpo­wied­nio rozpro­wa­dzić cie­pło bez naru­sza­nia zewnętrz­nej struk­tury wło­sów.

Suszarkę do włosów powinno wybie­rać się ze względu na jej prze­zna­cze­nie, to pod­sta­wowa zasada.

Najwyższej jako­ści suszarki do wło­sów można wybrać bez pro­blemu w https://fryzjersklep.pl/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here